Dilatační spáry

Anhydritové podlahy mají velkou výhodu v tom, že zpravidla i velké plochy lze pokládat bez dilatačních spár. Ale i zde platí důležitá pravidla, která se musí dodržet.

Konstrukční spáry podkladu

Konstrukční spáry podkladu musí být vždy, a to nezávisle na způsobu jejich provedení, převzaty i do podlahy a následně také do podlahové krytiny. Protože mají značný vliv na vzhled podlahy, doporučuje se určit polohu konstrukčních dilatačních spár dopředu s ohledem na pozdější pokládku podlahové krytiny.

Obvodové – krajové dilatační spáry

Krajové spáry jsou dilatační spáry mezi anhydritovým potěrem a všemi svislými konstrukcemi a vzestupnými stavebními prvky jako je obvodové zdivo, příčky, sloupy, technické rozvody apod. Tyto spáry jsou zajištěny zpravidla dilatačním pásem v tloušťce min. 10 mm u vytápěných potěrů a min. 5 mm u nevytápěné anhydritové podlahy. U velké plochy pokládané beze spár, musí být šířka krajové dilatační spáry větší. Při výpočtu šířky spáry musí být zohledněny očekávané teplotní rozdíly na ploše lité podlahy, její velikost, stlačitelnost dilatačního pásu a koeficient tepelné roztažnosti.

Plošné dilatační spáry

Dilatační spáry v ploše mají za úkol zajistit možnost volného pohybu dílčích ploch potěru vůči sobě a zabránit přenosu vibrací a zvuku. Pokud není třeba řešit přenosy vibrací a zvuku je i ve velkých plochách možné provádět díky nízkému koeficientu roztažnosti pokládku lité podlahy bez dilatačních spár v její ploše. Dilatační spáry v ploše anhydritové podlahy se zakládají v ojedinělých případech, jako je nepříznivý geometrický tvar plochy např. do písmene L nebo T s dlouhými rameny kde se tvoří větší pnutí. Nebo když dochází k lokálnímu zahřívání lité podlahy s tuhou podlahovou krytinou při silném slunečním záření přes velké prosklené plochy, doporučuje se založení dilatačních spár na plochách delších jak 20 m. Umístění dilatačních spár je třeba přizpůsobit geometrii dané plochy a zohlednit také estetické hledisko dilatace v podlahové krytině. Rozmístění dilatačních spár v ploše musí být součástí projektu stavby.

Kontaktovat nás můžete na telefonních číslech +420 777 048 054, +420 545 230 301, e-mailem na adrese info@tokarex.cz, nebo vyplněním a odesláním elektronické poptávky.

Poptávkový formulář

Osobní údaje

Skladba podlahy


Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů